ÖN KAYIT FORMU
 
TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE
ÖN KAYIT YAPTIRACAK İLGİLİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ

İşbu metni yayımlamaktaki amacımız, 6698 sayılı KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerin işlenip korunduğunu açıklayıcı bir şeklide ilgililerine duyurmaktır.

TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI, 6698 sayılı KVK Kanunu sorumluluğu kapsamında tüm kişisel verileri “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda belirtilen prensipler çerçevesinde toplar, işler, muhafaza eder, faaliyeti ile sınırlı olarak ve yasal mevzuat gereği paylaşır ve bu verilerin KVK Kanunu’na uygun olarak korunmasını sağlar.

Saklama sürelerine riayet eder ve ilgili kişinin kişisel verileri saklama süreleri dolduktan sonra kanuna uygun olarak silinir/imha edilir.

Veri sorumlusu; Acarlar, 9.Cadde, No: 7, Beykoz / İstanbul adresinde bulunan TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI’dır.

Okulumuza kişisel verilerini fiziksel veya sanal ortamda, sözlü, yazılı veya elektronik olarak dolaylı veya doğrudan paylaşan veya TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI tarafından elde edilmesine olanak sağlamış kişiler, TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI veri tabanında bilgileri kayıtlı olan, tüm ilgili kişisel veri sahipleridir.

ÖN KAYIT BAŞVURUSUNDA BULUNANLARIN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Kimlik Verileri : Ad, soyad, TCKN, doğum tarihi, doğum yeri, mezuniyet bilgileri,
İletişim Verileri : Adres, telefon, e posta adresi
Görsel Veriler : Kamera kayıtları

I- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA VE İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Okulumuza ön kayıt başvurusu yaptığınız sırada, iş ilişkisi çerçevesinde, faaliyetlerimizin icrası ve/veya sonrasında yazılı ve sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, özel nitelikli kişisel verileriniz dahil her türlü kişisel veri içeren bilgi ve belgeyi içermekte olup, tüm kişisel veriler fiziki ve bilgisayar ortamında mevzuata uygun olarak saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Okulumuzun faaliyetleri çerçevesinde, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.

KVK Kanunu uyarınca kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve paylaşılması hususunda Kişisel Veri Sahibi’nin yasal düzenlemeye uygun şekilde aydınlatılmış bilgiye dayanan açık rızası alınmaktadır.

Okulun faaliyetlerinin devamını sağlamak, sözleşme ve yasalardan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirmek, duyuru, konferans, istatistik gerekçelerle, etkinliklerden faydalandırma Eğitim-Öğretimle ilgili bilgilendirme faaliyetlerini içerir şeklide hukuki nedenlerle ve amacı doğrultusunda toplanıp işlenebilmektedir.

Ayrıca ilgili kişi tarafından talep edilecek bilgi, hizmet ve diğer faaliyetlerle ilgili bilgilendirme ve şikayet, şikayete ve iş başvurularına geri bildirimi de içermektedir.

Kişisel verileriniz, kanunla yükümlü kılınan veri işleme şartlarına ve ilkelerine riayet edilmek suretiyle işlenmektedir.

 Kişisel verilerin ilgili mevzuatlar kapsamında işlenmesi Okul'un her türlü faaliyeti kapsamaktadır.

II- KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILIYOR.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanunu’nda düzenlenen temel ilke ve kurallara, kişisel veri işleme şartlarına uygun davranılmak suretiyle, Okul’un faaliyeti ve amacı gözetilerek, Okul uygulaması, kayıt kabul birimi, öğrenci işleri ve ilgili birimlerin politikalarının yürütülmesi için, gizlilik sözleşmesi ile her türlü güvenlik sağlamaya yönelik hizmet alınan, bilgi işlem birimi ile  paylaşılabilmektedir.

TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI, ilgili kişilerin kişisel verilerini KVK Kanunu’na aykırılık oluşturacak şekilde paylaşmamaktadır. Kişisel Verilerin yurt dışına paylaşımı bulunmamaktadır.

III- KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KORUMA YÖNTEMLERİMİZ

Her türlü yolla elde edilen kişisel verilerinizin güvenliği Veri Sorumlusu sıfatıyla TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI tarafından ve/veya gizlilik çerçevesinde ve sözleşme kapsamında çalıştığımız ilgili şirket ya da kuruluşlarca teknolojik imkanlar ve maliyet gözetilerek her türlü teknik ve idari koruma yöntemleri uygulanmak suretiyle korunmaktadır.

IV- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRELERİ

Her türlü kişisel verileriniz yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülükler göz önüne alınarak saklama sürelerine riayet edilerek saklanmaktadır.

Yasal düzenleme dışında kişisel verilerin işlenme amacına uygunluk dikkate alınarak saklama süresi belirlenmektedir. Kayıt yaptıran veri sahiplerinin kişisel verileri mezuniyet tarihinden ve/veya okuldan ayrıldıkları tarihten itibaren 10 yıl, ön kayıt yaptırıp kayıt yaptırmayan kişisel veri sahiplerinin kişisel verileri ise işlendiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde silinmekte, yok edilmektedir.

 6698 sayılı KVK Kanununu 7/1. Maddesine göre kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya kişisel verilerin tutulmasına imkan sağlayan hukuki bir sebep bulunmadığı sürece TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI tarafından ön kayıt başvurusunda bulunanlara ait kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

V- KVK KANUNU 11. MADDE GEREĞİ VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak, Veri Sorumlusu TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI’ na başvurarak, kendinizle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, kişisel veri sahibi 11. Maddede belirtilen haklarını kullanmak isterse, tedistanbul@hs04.kep.tr kep adresi üzerinden ya da kvkk@tedistanbul.k12.tr adresinden veya 0216 485 03 33 telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz.

Ayrıca başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sorumlusu olarak cevabımızı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz gün ve her hâlükârda başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilirsiniz.