Nullamlacus dui ipsum

Nullamlacus dui ipsum conseque loborttis non euisque morbi penas dapibulum orna. Urnaultrices quis curabitur phasellentesque congue magnis vestibulum quismodo nulla et feugiat. Adipisciniapellentum leo ut consequam ris felit elit id nibh sociis malesuada.

Continue Reading »

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Pupils Login Here

Pupils Login Form

 Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan ve oradan tüm dünyaya yayılan bir program olan Advanced Placement, ABD'nin dışında 60'tan fazla ülkede uygulanmakta ve tanınmaktadır. Türkiye'de Amerikan Okulları ile çok az sayıda okulda uygulanan program en önemli uluslararası diploma programı olarak kabul ediliyor. 1955 yılından bu yana uygulanan program SAT sınavlarının da uygulayıcı olan College Board tarafından yürütmektedir. İleri Düzey Yerleştirme Programı olarak da adlandırılan Advanced Placement eğitimde mükemmeliyeti hedefleyen güçlü, kapsamlı ve çok çalışmayı gerektiren bir programdır. AP programı 6 farklı alanda 38 farklı dersten oluşmaktadır.

Advanced Placement (AP) Programı Avantajları

AP Programının Geçerliliği

Dünyada yaklaşık 3300 üniversite her yıl AP sınav sonuçlarını almakta ve değerlendirmektedir. Her üniversitenin kendi politikasına göre belirlediği AP Kabul koşulları vardır. Bazı üniversiteler 3’ü geçerli not olarak kabul ederken bazıları geçerli not olarak 4 veya 5’i kabul etmektedir. Bazı Yurtiçi Vakıf Üniversiteleri de AP sınav sonuçlarına bağlı olarak başvuran öğrenciler imkanlar sağlamaktadır.


TED İstanbul Koleji Özel Lisesi’nde MEB onaylı AP Dersleri

AP Calculus AB

AP Calculus AB dersi 3 ana kavram üzerinde konuların yapılandırılmasından oluşmaktadır.

 • Limit
 • Türev
 • İntegral

Öğrenciler grafik, sayılı, analitik ve sözel olarak farklı formatlarda verilen Calculus konularına ve problemlerine yaklaşımı ve bunların birbirleri arasındaki bağlantıyı öğrenirler. Ayrıca öğrenciler teknolojinin problem çözmede, deneyimlemede, sonuç çıkarımı yapmada ve sonuçların desteklemede kullanımını öğrenirler.

AP Physics 1

AP Physics 1 dersi fizik dersinin içerdiği temel bilimsel prensip, teori ve süreçleri içerirken dersi geleneksel yapısından çıkararak, geniş bir bakış açısı ile öğrencilerin fiziksel gözlemler yaparak dış dünyayı tanıyıp araştırmalarını sağlamaktadır. Ders altı ‘Büyük Fikir’ etrafında konuların (Kinematik, dinamik, dairesel hareket ve yerçekimi, enerji, momentum, basit harmonik hareket, tork ve dönme hareketi, elektrik yükü ve elektrik kuvveti, DC devreleri, mekanik dalgalar ve ses) yapılandırılmasından oluşmaktadır.

 • Cisimler ve sistemler kütle ve yük gibi özelliklere sahiptir. Sistemler içsel yapıya sahip olabilir.
 • Uzaydaki alanlar etkileşimleri açıklamak için kullanılabilir.
 • Bir cisim ile diğer cisimler arasındaki etkileşim kuvvetlerle açıklanır.
 • Sistemler arasındaki etkileşim bu sistemlerde değişimeler yaratabilir.
 • Etkileşimler sonucu oluşan değişimler korunum kanunları ile açıklanır.
 • Dalgalar, enerji ve momentumu kalıcı kütle transferi olmadan ve bir yerden başka bir yere transfer eder ve diğer kavramları açıklamak için matematiksel bir model oluşturur.

AP Chemistry

AP Chemistry dersi kimya dersini geleneksel yapısından çıkararak, geniş bir bakış açısı ile öğrencilerin fiziksel gözlemler yaparak maddenin yapısını tanıyıp araştırmalarını sağlamaktadır. Ders altı ‘Büyük Fikir’ fikir etrafında konuların (atomun yapısı, moleküller arası kuvvetler ve bağlar, kimyasal tepkimeler, kinetik, termodinamik ve denge) yapılandırılmasından oluşmaktadır.

 • Kimyasal elementler, atomların dizilimi ile açıklanan maddenin yapı taşlarıdır.
 • Maddenin kimyasal ve fiziksel özellikleri, atomun yapısı ve dizilimi, iyonlar veya moleküller ve bunlar arasındaki kuvvetler ile açıklanır.
 • Maddedeki değişim atomların yeniden düzenlenmesi ve/veya yeniden yapılanması ve/veya elektron transferi ile gerçekleşmektedir
 • Kimyasal reaksiyonların hızları moleküler çarpışma ile belirlenir.
 • Termodinamiğin kanunları enerjinin gereksinimini ve maddedeki değişiminin yönünü açıklar.
 • Bağlar ve etkileşimler oluşabilir ve bozulabilir. Bu iki işlem başlangıç şartlarına, dış etkilere ve değişimlere bağlı olarak sabit bir çekişme içindedir.

AP Biology

AP Biology dersi 4 ‘Büyük Fikir’ etrafında konuların (Evrim, hücresel aktiviteler-enerji ve iletişim, genetik, bilgi aktarımı, ekoloji ve etkileşimler) yapılandırılmasından oluşmaktadır.

 • Evrim süreci, yaşamın çeşitliliğini ve birliğini yönlendirir.
 • Biyolojik sistemler büyüme, üreme ve homeostasiyi sürdürebilmek için, serbest enerji ve moleküler yapıtaşlarını kullanırlar.
 • Yaşayan sistemler, yaşam süreçleri için gerekli olan bilgiyi alır, iletir ve bunlara cevap verirler.
 • Biyolojik sistemler etkileşime girer ve bu etkileşimler karmaşık özelliklere sahiptir.

AP English Literature and Composition

AP English and Literature dersi farklı dönemlerdeki edebi eserlerin incelenerek okunma, analiz ve yazma çalışmalarını içermektedir. Öğrenciler okudukları eserleri analiz ederek anlayışlarını derinleştirir ayrıca yazarın esere anlam katmak ve zevkli hale getirmek için dili nasıl kullandığını incelerler. Ders sonunda öğrencinin sonuçta nitelikli bir okur ve yazar olabilmesi için aşağıdaki hususları hedefler;

 • Üniversite 1. Sınıf seviyesine uygun karmaşık imgesel edebi eserler (kurgu, dram ve şiir) okuma; 
 • Metindeki detayları dikkatle gözlemleyerek, eserin yapısını, stilini ve temalarını; yansıttığı ve kapsadığı sosyal ve tarihsel değerleri ve mecazi anlatım, imgeler, semboller ve üslup gibi unsurları dikkate alarak bir edebi eserin yorumunu yazma; 
 • Edebi metin analizlerine dayalı çeşitli formlarda yazılar yazma; (hikaye, açıklayıcı, analitik ve eleştirel yazı gibi);
 • Çeşitli aşamalardan veya taslaklardan geçerek ilerleyen ve öğretmenin veya akranların gözden geçirdiği yazılar yazma; 
 • Okunan metinleri daha iyi anlamaya yardımcı olan gayri resmi yazılar yazma (günlükler, metinlerin üzerine yazılan açıklamalar, işbirlikçi yazma gibi);
 • Geliştirmek üzere kendi çalışmalarını kontrol etme;  
  • Geniş bir kelime dağarcığını uygun ve etkili bir biçimde kullanma;  
  • Sıralama ve koordinasyonu düzgün bir biçimde yaparak çeşitli cümle yapılarına yer verme;  
  • Tekrar, geçişler ve vurgu gibi tekniklerle süslenmiş mantıklı organizasyon;  
  • Genelleme ve spesifik, tasvir edici ayrıntıları iyi dengeleme; ve
  • Üslup, ses tonu, dikte ve cümle yapısıyla etkili konuşma.

AP Biology

AP Biology dersi 4 ‘Büyük Fikir’ etrafında konuların (Evrim, hücresel aktiviteler-enerji ve iletişim, genetik, bilgi aktarımı, ekoloji ve etkileşimler) yapılandırılmasından oluşmaktadır.

 • Evrim süreci, yaşamın çeşitliliğini ve birliğini yönlendirir.
 • Biyolojik sistemler büyüme, üreme ve homeostasiyi sürdürebilmek için, serbest enerji ve moleküler yapıtaşlarını kullanırlar.
 • Yaşayan sistemler, yaşam süreçleri için gerekli olan bilgiyi alır, iletir ve bunlara cevap verirler.
 • Biyolojik sistemler etkileşime girer ve bu etkileşimler karmaşık özelliklere sahiptir.

AP Macroeconomics

AP Macroeconomics dersi, öğrencilere ekonominin temel ilkeleri ve ekonomistlerin bu ilkeleri kullanarak ekonomik sistemi makro düzeyde nasıl incelediklerine ilişkin bilgileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler,  GSYH, ekonomik büyüme, enflasyon ve işsizlik gibi ekonomik verilerin nasıl hesaplandığını ve bu verilerin ekonominin durumunu değerlendirmek amacıyla nasıl kullanıldığını öğrenirler. Program, ekonominin uluslararası niteliğini göz önünde bulundurarak uluslararası ticaret ve finansın ulusal ekonomiler üzerine olan etkilerinin incelenmesi açısından öğrencilere uygun fırsatlar sunmaktadır. Öğrenciler, program süresince farklı iktisadi düşünce okullarının ekonomik problemler karşısındaki farklı yaklaşımlarını inceleme şansı bulurlar. 
AP Macroeconomics konuları;

 1. Temel ekonomik kavramlar
 2. Ekonomik performansın ölçülmesi
  1. Milli gelir
  2. Enflasyonun ölçümü ve fiyat istikrarı
  3. İşsizlik
 3. Milli Gelir ve Fiyat Oluşumu
  1. Toplam talep
  2. Toplam arz
  3. Makroekonomik denge
 4. Finans Sektörü
  1. Para, bankacılık ve finansal Pazar
  2. Ödünç verilebilir fon piyasası
  3. Merkez bankası ve para arzının kontrolü
 5. Stabilizasyon Politikaları
  1. Maliye ve Para Politikaları
  2. Phillips Eğrisi
 6. Ekonomik Büyüme
  1. Ekonomik Büyümenin Tanımı
  2. Ekonomik Büyümeyi Belirleyen Faktörler
  3. Büyüme Politikası
 7. Açık Ekonomi: Uluslararası Ticaret ve Finans
  1. Ödemeler Dengesi
  2. Döviz Piyasası
  3. İthalat, İhracat ve Finansal Sermaye Akımları
  4. Uluslararası ve Ulusal Mal ve Finans Piyasaları Arasındaki İlişki        

AP Comparative Government and Politics

AP Comparative Government and Politics dersinde öğrenciler 6 farklı ülkenin ( İngiltere, Meksika, Rusya, İran, Çin, Nijerya) politik yapılarını, siyasi oluşumlarını, politik, sosyal ve ekonomik farklılıklarını karşılaştırmalı olarak incelerler, çıkarımlar ve genellemeler yaparlar. Ders kapsamında işlenen konular;

 • Karşılaştırmalı Politikaya giriş
 • Egemenlik, Otorite ve Güç
 • Politik Kurumlar
 • Vatandaş, Toplum ve Devlet
 • Politik ve Ekonomik Değişim
 • Kamu Düzeni

AP World History

AP World History dersinde öğrenciler MÖ 8000 yılından günümüze kadar yaşanan olayları, kişileri, gelişmeleri 6 tarihsel zaman dilimi ve 5 farklı tema ile farklı yer ve zamanlarda tarihsel gelişimler arasında bağlantı kurarak inceler. Ders kapsamında işlenen 5 Tema, İnsanlar ve çevre arasındaki etkileşim; Kültürlerin oluşması ve etkileşimleri; Devletlerin kurulma, gelişme ve çatışmaları; Ekonomik sistemlerin yaratılması, gelişmesini ve etkileşimleri; Sosyal yapıların gelişmesi ve aktarımı olarak özetlenebilir.

AP World History dersinde öğrencilerin üzerinde çalışacakları 6 tarihsel zaman dilimi;

 • Teknolojik ve Çevresel Dönüşümler ( MÖ 600 kadar)
 • İnsan topluluklarının oluşması ve tekrar düzenlenmesi ( MÖ 600- MS 600)
 • Bölgesel ve bölgeler arası etkileşimler ( 600- 1450)
 • Küresel Etkileşimler (1450- 1750)
 • Endüstriyel ve global entegrasyon (1750- 1900)
 • Küresel değişimde hızlanma ve yeni düzen (1900-…. )

AP Studio Art

AP Programında 2-Dimensional Design, 3-Dimensional Design ve Drawing olmak üzere 3 farklı kategoride AP Studio Art dersleri vardır. Okulumuzda Studio Art Drawing desri açılmakta ancak öğrenciler isterse diğer kategorilerde de portfolyo hazırlayarak değerlendirmeye katılabilmektedir. Sanatsal eğilimi yüksek olan öğrenciler için önerilen Studio Art derslerinde öğrencilerin yıl boyunca hazırladıkları çizimlerinden oluşan portfolyolar Uluslararası platformda değerlendirilmektedir. AP Studio Art dersinde öğrenciler çeşitli araç, stil, obje ve içerik kullanarak 3 farklı bölümde ürün oluşturmaktadır.

 • Kapsam Genişliği (Breadth): Bu bölüm düşünce aralığını ve sanata yaklaşımı yansıtmaktadır.
 • Sürekli Araştırma (Concentration): Öğrencinin seçtiği bir konuda devamlı, derin ve çok perspektifli çalışmalarını yansıtmaktadır.
 • Seçili Çalışmalar (Quality): Öğrencinin en fazla başarılı olduğu form ve içerikteki çalışmalarını gösterir.

 

AP Sınavları

Her öğretim döneminde 2 defa olmak üzere ortak sınav sürecinde AP derslerinden sınav yapılmaktadır. Bu sınavlar AP sınavı tarzı sorular içermektedir. Öğrencinin yazılı, sözlü ve performans ödevlerinden almış olduğu notlar değerlendirilmekte ve ilgili dersi AP notu olarak öğrencinin karnesinde ve transkriptinde yer almaktadır.

College Board tarafından gönderilen uluslararası AP sınavları yılda bir defa mayıs ayında okulumuzda yapılmaktadır.
Bu sınavlar genellikle çoktan seçmeli ve uzun cevaplı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
AP sınavları 1-5 arası notla değerlendirilmektedir. Tüm dünyada aynı zamanda başlamakta ve sonuçlandırılmakta ve yaklaşık 3 saat sürmektedir. Bu sınavlardan alınan sonuçlar temmuz ayında College Board tarafından duyurulmakta ve alınan sonuçlar okulumuzun referans mektubu ile birlikte başvurulan üniversitelere gönderilebilmektedir.

AP Diploma Programları

AP ders bazında bir sertifika programıdır. Ancak AP programı kapsamında iki farklı diploma alma şansı bulunmaktadır.

a) AP International Diploma (APID)

4 farklı alanda 5 farklı dersten öğrencinin katılmış olduğu AP sınavlarında 3 ve üzerinde not alındığı takdirde AP diploması alınır.

ALANLAR ÖRNEK SINAVLAR

İki farklı “Dünya Dili ve kültürü” dersi sınavı

VEYA

Bir Dünya Dili ve Kültürü ve bir İngilizce dersi sınavı

AP French Language and Culture ve AP German Language and Culture.

AP French Language and Culture ve AP English Liturature and Composition

Bir “Küresel Bakış” derslerinden sınav

AP World History

AP Comparative Government and Politics
Bir “Bilim ve Teknoloji” dersi AP Calculus AB, AP Biology, AP Physics 1
Dil haricinde herhangi alandan bir ders AP Macroeconomics, AP Comparative Government and Politics,  Studio Art, AP Science Courses etc

b) AP Capstone

İlk yıl AP Seminar dersini alan öğrenciler 2-4 konu (demokrasi, teknoloji, sürdürülebilirlik vs) üzerinde grup araştırması yaparlar. Daha sonra takım sunumu ve yazılı dokümanı, bireysel sunum ve savunma en sonda yazılı sınavdan not alırlar.

2. yıl öğrenciler 5000 kelimelik akademik tezlerini yazarlar, sunarlar ve savuma yaparlar.

Tüm bunların yanı sıra öğrenci lise hayatı boyunca 4 AP dersinde sınava girmek ve 3 üzerinde not olmak zorundadır.


 

TED İstanbul Koleji-2017